2022

Diagnostiek van Certe

Koersbepalend

Certe levert medische diagnostiek en advies aan de eerste- en tweedelijnsgezondheidzorg in Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. We werken nauw samen met huisartsen, verloskundigen, zorginstellingen, regionale ziekenhuizen en het UMCG. We onderzoeken ziekte- en gezondheidsvraagstukken door het analyseren van onder andere bloed, urine en ontlasting in onze laboratoria.

Diagnostiek vormt de basis voor het bepalen van de beste passende zorg en maakt integraal onderdeel uit van de zorg die huisartsenpraktijken en het ziekenhuis bieden. Diagnostiek draagt bij aan tijdige opsporing van ziekten en biedt inzicht in mogelijke diagnoses, prognoses en in de monitoring van behandeling. Daarom leveren we 24/7 medische diagnostiek en advies aan behandelend artsen. Voor acute ziekenhuispatiënten kan het van levensbelang zijn om snel de juiste medische informatie te leveren.

Certe levert een breed pakket aan diagnostische dienstverlening op het gebied op klinische chemie, medische microbiologie en moleculaire diagnostiek. Daarnaast voeren wij allerlei functieonderzoeken uit, zoals ecg’s, echo’s en longfunctiemetingen. Certe beschikt naast een Astma/COPD-dienst, een CVR-dienst en een Diabetesdienst, over een Trombosedienst die cliënten begeleidt bij het gebruik van antistollingsmedicatie.

In Noord-Nederland is Certe altijd dichtbij: we hebben laboratoria en specialisten in ziekenhuizen in heel Noord-Nederland en beschikken over ruim tachtig locaties voor bloedafname of functieonderzoeken in de regio. En als het nodig is, komen wij op medisch advies bij patiënten thuis. 

Onze koers

Met een nieuwe statutair bestuurder aan het roer gaat Certe in 2023/2024 een vervolg geven aan de ingezette koers en de verdere invulling van wat we hebben beloofd: de voordelen van onze fusies verzilveren door onze dienstverlening slimmer en efficiënter te organiseren. 

Zo gaan we ontdubbelen en ontpanden. Daarmee besparen we kosten en bundelen we onze krachten, zodat we veranderingen en innovaties sneller kunnen doorvoeren. Door onze positie in de regio te verstevigen willen we de vanzelfsprekende partner blijven voor vooruitstrevende medische diagnostiek en advies voor zorgprofessionals én inwoners in het Noorden: passend, toegankelijk en betaalbaar.

De volgende vier speerpunten staan in 2023 en 2024 centraal

Certe financieel gezond maken

De kostendruk in de zorgsector is hoog. Dat geldt ook voor Certe. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen willen ieder jaar dat we onze tarieven verder verlagen. Dit heeft voor Certe geleid tot een fors negatief resultaat en een negatieve meerjarenbegroting. Het vraagt dat we nog scherper sturen op het terugbrengen van onze uitgaven en waar nodig onze producten en diensten herzien op rentabiliteit.

CentraLIS

Met dit programma gaan we van vier naar één laboratoriuminformatiesysteem voor al onze locaties. Met CentraLIS kunnen we straks onze laboratoriumdiagnostiek 24/7 efficiënt inzetten en uitslagen met alle behandelend artsen delen.

Zo faciliteren we dat de juiste data op de juiste plaats op het juiste moment bij de arts komen en kunnen we dubbeldiagnostiek voorkomen. Dit programma heeft gedurende 2022 onze volledige focus gehad. Dat zal in 2023 ook zo zijn.

Verbeteren relatie met onze klanten

We werken voortdurend aan de relatie met onze klanten en willen goed aansluiten bij hun serviceniveau en passende diagnostiek bieden voor een eerlijke prijs. In dat kader hebben we onlangs gebruikersgroepen voor de ziekenhuizen opgezet waar wij mee samenwerken. Ook hebben we een huisartsenadviesraad en een cliëntenraad om onze dienstverlening te laten toetsen. 

CentraLAB

‘Centraal wat kan en decentraal wat moet’ is het uitgangspunt van het CentraLAB-programma. We zijn van plan om de werkzaamheden op vier verschillende locaties samen te brengen op één nieuwe centrale (laboratorium)locatie in de omgeving van Drachten. Dit geldt voor zowel de laboratoriumactiviteiten als de ondersteunende diensten. 

CentraLAB is een efficiencyslag die nodig is omdat we ook in de toekomst optimaal gebruik willen kunnen maken van onze diagnostiekcapaciteit en menskracht. Gelijktijdig zullen we onze nabijheid en essentiële 24/7-dienstverlening in de ziekenhuizen behouden. Hetzelfde geldt voor ons fijnmazige netwerk aan bloedafnamelocaties in de regio. 

Werken op één locatie betekent bovendien dat we de onderlinge samenwerking kunnen verbeteren en gaan werken aan één gezamenlijke cultuur. 

Het belang van regionale medische diagnostiek

Effectieve en doelmatige medische zorg valt of staat met adequaat diagnostisch onderzoek voor bijvoorbeeld screening, diagnosestelling, prognose en (monitoring van) behandeling. Diagnostisch onderzoek bepaalt in grote mate de aard en omvang van (vervolg)zorg voor een patiënt. De aanvrager van diagnostiek heeft deze informatie nodig om een diagnose te kunnen stellen, om aandoeningen uit te sluiten, voor het bepalen van de juiste behandeling of om de behandeling te kunnen monitoren. Daarom is goede, snelle en betrouwbare diagnostiek voor zorgprofessionals van groot belang.

Toegankelijke, betaalbare en hoogwaardige diagnostiek voor passende zorg staat voor Certe altijd voorop. Wij hebben een kwalitatief goed en breed aanbod van diagnostiek en werken nauw samen met zorgprofessionals in alle zorglijnen in de regio. Samen met onze partners in de regio borgen we de continuïteit van de diagnostische zorg voor de patiënt. Die patiënt heeft vaak meerdere gezondheidsvragen en krijgt dus te maken met diverse zorgprofessionals. Diagnostiek is dan ook dé schakel tussen de lijnen in de zorg.

Diagnostisch onderzoek vindt plaats op verzoek van bijvoorbeeld huisartsen, verloskundigen, specialisten en specialisten ouderenverpleegkunde. Zij krijgen op basis van diagnostische gegevens meer inzicht in de medische context van de patiënt en kunnen zo de juiste diagnose stellen en doelgerichte zorg bieden. Dit onderstreept het belang van onze uitslagen, die op de juiste plaats op het juiste moment beschikbaar moeten zijn. Eén regionale database heeft bovendien als voordeel dat er kennis beschikbaar is over de populatie in de regio. Het belang van goede en voldoende diagnostiek is meer dan duidelijk geworden tijdens de COVID-19 pandemie. Op basis van onze gegevens is het mogelijk om lokale uitbraken van virussen tijdig te signaleren.

Verankerd in het Noorden

Wist u dat onze geschiedenis teruggaat tot 1877? Certe is ontstaan uit meerdere fusies van laboratoriumorganisaties die in het verleden zijn opgericht voor en door huisartsen en ziekenhuizen. En nog altijd bieden we deze zorgprofessionals zekerheid met onze diagnostiek. Patiënten geven Certe een 8,7 voor klanttevredenheid.

Hoogtepunten 2022

De ondersteunende diensten die gehuisvest waren aan het Damsterdiep zijn verhuisd naar een nieuw energieneutraal pand aan de Paterswoldseweg in Groningen. Certe behoudt aan het Damsterdiep een locatie voor bloedafname en functiediagnostiek voor cliënten.

In het najaar van 2021 is Certe een nieuwe organisatiefase ingegaan met een nieuwe tweehoofdige Raad van Bestuur. De onderlinge samenwerking binnen de Raad van Bestuur werpt helaas niet de gewenste vruchten af.

In nauwe afstemming met beide bestuurders is overeengekomen dat zij afscheid nemen van Certe en is Gijs de Kort eind juli benoemd tot interim bestuurder. Eind 2022 is Gijs definitief benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

In juli ontving Lifelines haar 50.000ste deelnemer voor de derde onderzoeksronde. De onderzoeken vinden plaats op locaties van en wordt uitgevoerd door medewerkers van Certe.

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft Certe, Treant en het Wilhelmina Ziekenhuis geselecteerd om de eerstelijnsdiagnostiek in Drenthe te organiseren voor de drie diagnostiekspecialismen: klinische chemie, medische microbiologie en pathologie. Dit in samenwerking met Isala Meppel, Saxenburgh en het Martini Ziekenhuis. De hoogwaardige kwaliteit die de zorgorganisaties in gezamenlijkheid bieden was voor de zorgverzekeraar aanleiding om deze verbinding aan te gaan en resulteert in een unieke samenwerking onder de naam Diagnostiek Drenthe.

Certe in cijfers

Aantal thuisbezoeken

0

Aantal bestelde handschoenen (paar)

0

Aantal bestelde mondmaskers (stuks)

0

Totaal aantal orders

0

Aantal spreekuurlocaties

0

Aantal aangesloten ziekenhuizen

0
0
medewerkers
0

specialisten vroegen onderzoek aan

0

aangesloten huisartsen

0

aangesloten instellingen

Top 5 aanvragen medische microbiologie

 1. Banale kweek
 2. SARS-CoV-2 PCR
 3. Bloedkweekanalyse
 4. Chlamydia trachomatis
 5. Neisseria gonorroe DNA

Top 5 functieonderzoeken

 1. Fundusfotografie
 2. ECG (rust)
 3. 24-uurs ECG (Holter)
 4. Longfunctieonderzoek (spirometrie)
 5. 24-uurs bloeddrukmeting (ABPM)

Top 5 aanvragen klinische chemie

 1. Kreatinine
 2. Hemoglobine
 3. Kalium
 4. Glucose
 5. Natrium

Cliënten

Trombosedienst

0

Diabetesdienst

0

Astma/COPD-dienst

0

CVR-dienst

0